Artikel 1 – Definities en toepasselijkheid

1.1 123Geslaagd: de rechtspersoon die met de consument op afstand de overeenkomst aangaat;

1.2 Cursist/consument: de natuurlijke persoon die aan 123Geslaagd een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding inclusief CBR examen door middel van een daartoe ontwikkelde website.

1.3 Theorieopleiding: Het meest omvattende begrip van een uitvoerwerkzaamheid of andere inspanningsverplichting waarin 123Geslaagd zich jegens cursist verbindt tot het leveren van cursussen voor het CBR theorie examen en overige theorie opleidingen alsmede enige ander goed of dienst die 123Geslaagd aan de cursist levert.

1.4 CBR theorie examen: Het theorie examen rijbewijs B/A/AMTH waaraan de cursist deelneemt en wordt afgenomen door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).

1.5 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van 123Geslaagd die strekken tot het leveren van een theorieopleiding.

1.6 De door de cursist gehanteerde algemene voorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, en zijn zodoende niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan met 123Geslaagd.

1.7 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing.

1.8 In deze algemene voorwaarden kan het woord “schriftelijk” ook worden aangemerkt als schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd, daar zeker onder te verstaan email communicatie en gefaxte documenten.

1.9 De cursist kan geen rechten ontlenen aan het feit dat 123Geslaagd deze algemene voorwaarden mogelijk soepel toepast.

 

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

2.1 Alle offertes zijn vrijblijvend en binden 123Geslaagd niet. Cursist kan geen rechten ontlenen aan een door 123Geslaagd gedane aanbieding.

2.2 De door 123Geslaagd gehanteerde prijzen, in offertes en aanbiedingen, zijn inclusief BTW en andere belastingen van overheidswege. Tevens zijn de opgegeven prijzen inclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten.

 

Artikel 3 Tot stand komen van een overeenkomst

3.1 Een overeenkomst tussen 123Geslaagd en cursist komt tot stand nadat de cursist het inschrijfformulier heeft verstuurd via de website en heeft geaccepteerd.

3.2 Een overeenkomst komt ook tot stand nadat cursist het door 123Geslaagd uitgevaardigde aanbod heeft aanvaard, dan wel telefonisch of per mail en 123Geslaagd aanvangt met aanbieden van theorieopleiding aan de cursist.

3.3 Een tot stand gekomen overeenkomst kan alleen geannuleerd worden indien 123Geslaagd nog niet heeft bevestigd aan de cursist.

3.4 Indien 123Geslaagd nog niet bevestigd heeft richting de cursist, kan de cursist zonder kosten de overeenkomst annuleren.

 

Artikel 4 Aanvang theorieopleiding

4.1 De datum waarop 123Geslaagd begint met de tenuitvoerlegging van de theorieopleiding wordt door 123Geslaagd en de cursist onderling afgesproken.

4.2 Indien de cursist niet in staat is om op de overeengekomen datum als bepaald in artikel 4.1 deel te nemen aan de theorieopleiding dient de cursist dit aan 123Geslaagd te melden, waarna 123Geslaagd en de cursist een nadere datum overeenkomen waarop de cursist de theorieopleiding volgt. Indien de cursist dit 4 werkdagen tot op de cursusdag aangeeft, is dit te laat en worden de volledige kosten in rekening gebracht.

4.3 Indien de cursist op de overeengekomen datum als bepaalde in artikel 4.1 niet deelneemt aan de theorieopleiding zonder

hiervan melding te maken aan 123Geslaagd is de cursist het gehele bedrag verschuldigd aan 123Geslaagd.

 

Artikel 5 Verplichtingen cursist

5.1 De cursist dient zich te gedragen conform de in deze voorwaarden neergelegde voorwaarden. Indien de cursist deze verplichting niet nakomt is 123Geslaagd gerechtigd de cursist de toegang tot de theorieopleiding te weigeren, zonder dat 123Geslaagd daarbij op enige wijze schadeplichtig wordt jegens cursist.

5.2 De cursist dient zorg te dragen dat 123Geslaagd alle juiste gegevens van de cursist in haar bezit heeft om op correcte wijze het CBR theorie examen aan te vragen.

5.3 De cursist zal de door 123Geslaagd eventueel ter beschikking gestelde gegevens, daaronder begrepen cursusmateriaal alleen gebruiken voor de daarvoor bestemde doeleinden. De cursist onthoudt zich van elke handeling die ertoe kan leiden dat de aan de cursist overhandigde cursusmaterialen openbaar worden gemaakt.

5.4 Eventuele schade aan de door 123Geslaagd geleverde zaken dient door cursist vergoed te worden.

 

Artikel 6 Verplichtingen 123Geslaagd

6.1 123Geslaagd verplicht zich tot het deugdelijk aanbieden van de theoriecursus, daaronder tevens begrepen het verzorgen van de lunch, docent en het vervoer naar de examenlocatie.

6.2 123Geslaagd zorgt dat de te verrichten werkzaamheden worden verricht door bekwame/deskundige personen.

6.3 123Geslaagd is verplicht de schade te vergoeden, overeenkomstig met hetgeen bepaald in artikel 10, van schade die door toedoen of een nalaten van 123Geslaagd aan de kant van de cursist is ontstaan en die 123Geslaagd aangerekend kan worden.

 

Artikel 7 Prijzen

7.1 De door 123Geslaagd gehanteerde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen of eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten.

7.2 Indien na het tot stand komen van een overeenkomst tussen 123Geslaagd en cursist zich prijsverhogingen voordoen voor de door 123Geslaagd te gebruiken materialen, energie of overige zaken die nodig zijn voor de uitvoer van de theorieopleiding is 123Geslaagd gerechtigd deze meerkosten door te berekenen aan de cursist, mits deze kosten niet meer dan vijftien procent (15%) van de originele prijs bedraagt.

 

Artikel 8 Betaling

8.1 De Cursist dient de kosten van de Cursusdag en het CBR-examen voorafgaand aan de Theoriecursus op de aangewezen wijze te voldoen. De mogelijkheid contant te betalen heeft enkel als doel de betalingsmogelijkheden voor de Cursist te vergemakkelijken. De Overeenkomst is bindend. 123Geslaagd behoudt zich het recht voor om bij de aanmelding de Cursist te verplichten om de betaling te voldoen via IDEAL.

8.2 Indien de cursist in gebreke blijft in de tijdige betaling, dan is de cursist van rechtswege in verzuim. De cursist is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cursist in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

8.3 Indien de cursist niet deelneemt aan de theorieopleiding en deze niet heeft geannuleerd met inachtneming van hetgeen bepaald in de artikel 4.2 en 4.3, is de cursist het gehele bedrag verschuldigd aan 123Geslaagd.

8.4 Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, door 123Geslaagd gemaakt indien 123Geslaagd op enigerlei wijze in een gerechtelijke procedure tegen de cursist verwikkeld geraakt, zowel eisende als verwerende, zijn voor rekening van de cursist.

8.5 123Geslaagd kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin: ° Aan cursist (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend; ° Ten aanzien van cursist faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken; ° Het vermoeden bestaat dat cursist niet aan zijn of haar betalingsverplichting kan voldoen; ° Cursist handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met 123Geslaagd voortvloeiende verplichting; ° Cursist inbreuk maakt op rechten van derden; ° Cursist handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van 123Geslaagd; ° Cursist niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel alsdan niet aangetekend schrijven; ° Bij terugkerende betalingsproblemen.

8.6 Indien 123Geslaagd overgaat tot ontbinding van de overeenkomst, zoals bepaald in artikel 8.4 wordt al hetgeen door de cursist aan 123Geslaagd verschuldigd is, direct en volledig opeisbaar

Artikel 9 Overmacht

9.1 123Geslaagd is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de cursist indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt

9.2 Indien 123Geslaagd ten tijden van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen is 123Geslaagd gerechtigd het nagekomen gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren. Dit laatste mits het gedeeltelijk overeengekomen een zelfstandige waarde toegekend kan worden.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 123Geslaagd is enkel aansprakelijk voor directe schade die de cursist door toedoen of een nalaten van 123Geslaagd mocht komen te leiden, waarbij tevens de aansprakelijkheid beperkt is tot het bedrag dat maximaal wordt uitgekeerd onder de toepasselijke verzekeringsovereenkomst.

10.2 Mocht er onverhoopt geen uitkering plaatsvinden onder de toepasselijke verzekeringsovereenkomst als bepaald in artikel.

10.3 123Geslaagd kan nimmer aansprakelijk gehouden worden voor eventueel niet behaalde resultaten door de cursist bij een CBR theorie examen.

10.4 123Geslaagd in ieder gevolg nooit aansprakelijk voor de volgende schade: Gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en mogelijke schade ontstaan door het gebruik van de door 123Geslaagd geleverde zaken.

10.5 Indien 123Geslaagd aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van 123Geslaagd beperkt tot directe schade.

10.6 De cursist vrijwaart 123Geslaagd tegen aanspraken van derden, welke voortvloeien uit dan wel verband houden met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 11 Toepasselijk recht

11.1 Op alle rechtsbetrekking waarbij 123Geslaagd partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

11.2 Cursist en 123Geslaagd zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 12 Overige bepalingen

12.1. Ten behoeve van een goede verwerking en administratie slaat 123Geslaagd de gegevens van de Cursist op in haar automatische systemen. Deze gegevens zullen enkel voor de daarvoor bedoelde doeleinden worden gebruikt. Op verzoek van de Cursist zal 123Geslaagd de opgeslagen gegevens van de Cursist uit het systeem verwijderen.

12.2. De Cursist geeft aan 123Geslaagd de toestemming om zijn/haar gegevens binnen 123Geslaagd, daaronder mede begrepen de gelieerde ondernemingen en ondernemingen waarmee 123Geslaagd samenwerkt te gebruiken en op te slaan.

12.3. De Cursist onthoudt zich van uitlatingen die de goede naam van 123Geslaagd kunnen schaden.

12.4. 123Geslaagd staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te ’s-Gravenhage onder het nummer
27365172.

12.5. Enkel de website www.123geslaagd.nl en het op die website gepubliceerde telefoonnummer behoren toe aan 123Geslaagd.

Veelgestelde vragen

Antwoorden op veelvoorkomende vragen over de theoriecursus.

De theoriecursus begint rond 07:00. Tijdens de cursus krijg je een aantal korte pauzes. Rond 12:30 uur vertrekken we naar het CBR om het theorie-examen af te leggen. Na het afleggen van het theorie-examen ben je klaar.

Na het aanmelden ontvang je een bevestigingsmail met een link naar onze lesstof. Neem deze goed door voordat je de theoriecursus aflegt.

Jazeker. Ook cursisten met dyslexie kunnen onze theoriecursus goed volgen. Wij zorgen ervoor dat de cursus goed te volgen is en bieden extra hulp waar nodig is.

De minimale leeftijd is 16 jaar voor het afleggen van je auto theorie-examen.

Op de dag van je theorie-examen moet je in het bezit zijn van een geldig legitimatiebewijs. Zonder een geldig legitimatiebewijs kan je helaas geen theorie-examen afleggen.

Het theorie examen wordt op dezelfde dag door ons gereserveerd na je aanmelding.

Ervaringen van onze cursisten

Op zoek naar een professionele theoriecursus? Lees ervaringen van onze cursisten.

Inschrijven